Om FRISK / Vedtægter / Gamle referater / Referat 2015

Referat 2015

Referat af generalforsamling FRISK 2015.
 
 
Dagsorden
 
1) VaIg af dirigent og referent.
 
Brift Davidsen blev valgt som dirigent og Henriette Remod blev valgt som referent.
 
Britt startede med at konstatere at generalforsamlingen var varslet inden for fristen (4 uger før generalforsamlingen) og atholdt inden 1. april som vedtægterne foreskriver.
 
2) VaIg af stemmetælIere.
 
Der var 15 stemmeberettigede fremmødt.
 
3) Bestyrelsens beretning for det forløbne at til godkendelse.
 
Frank fremlagde årets beretning. Beretningen er vedlagt dette referat. Beretningen blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
 
4) ForeIæggeIse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse.
 
Lise fremlagde årsrapporten:
Regnskabet udviser et overskud pr. 31. december 2014 pa kr. 64.433,58, en egenkapital på kr. 64.489,11 samt Iikvide beholdninger pa kr. 124.989,11.
 
Træneromkostningerne er reduceret i året med Ca. t.kr. 52 I forhold til sidste regnskabsår. Ligesom stævneindtægter er steget med t.kr. 36 i forhold til 2013. Dette er de primre grunde til det vsentligt forbedret resultat I forhold til 2013.
 
De penge, som vi hat generet I ovetskud I àr, skal efter bestyrelsens opfattelse tilbage til løberne i form af eventuelle tilskud my, men defte sker på sigt, når vi har konstateret, at økonomien er bæredygtig.
 
Mette Benzon og Anita Pagh stillede spørgsmàl omkring budgeftallene. Bestyrelsen svarede hertil, at budgettet, som er konservativt, er til orientering og ikke til godkendelse pa generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet uden bemærkninger.
 
5) FastsætteIse af kontingent.
 
Kontingentet fastholdes uændret 2. halvár 2015 og 1. haivár 2016.
 
Skøjteskolen kr. 650 pr. haivâr
Øvrige Iøbere kr. 1.050 pr. halvår
 
Licensopkrvningen vii fremover være en del af kontingentet. Kiubben afholder denne omkostning fremadrettet. Soloprograms betaling udgår fremadrettet gældende fra dags dato.
 
Punktet blev godkendt.
 
6) Behandling at indkomne forsiag.
 
FremlæggeIse af forsiag.
 
Bestyrelsen fremsatte forslag til reviderede og forenklede vedtægter. Frank fremlagde ændringerne for generaiforsamiingen.
 
De vigtigste ændringer er:
  • § 1 - Klubben registreres som “ikke erhvervsdrivende forening” i Erhvervsstyreisen.
  • § 3 — Passive medlemmer, samt resmediemmer iht. § 4 udgãr.
  • Ny § 4- md- 09 udmeldelse foregár i henhold tii proceduren, som fremgär af kiubbens hjemmeside.
  • Ny § 6 — Forenkiing at ordensreglement
  • § 8 — Ny definition pa valgbarhed at párorende tii nuvrende elier tidligere medlemmer.
  • § 9 — Reduktion af antal bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 6 samt suppleanter fra 2 tii 1.
  • § 18 — Ved kiubbens ophør træffer den ekstraordinære generaiforsamling beslutning om afvikling af kiubbens ejendele
Forsamiingen gjorde bestyreisen opmærksom pa, at kiubben pa nuværende tidspunkt har 2 æresmedIemmer, Birgitte og Bjørn Berthelsen. Det blev derfor besluttet at fastholde æresmediemmer, dog sáledes, at der ikke optages nye æresmediemmer. Frank foreslog at indsætte dette i de reviderede vedtægters § 3 under “mediemskab”, hviiket blev godkendt af generalforsamiingen.
 
Spørgsmál:
 
Hvad er klubbens hoidning til hvis en Iøber idømmes en sanktion fra discipIinærudvaIget?
 
Frank mente, at det aitid var en konkret vurdering, hvorvidt et medlem havde overtrådt kiubbens bestemmelser på området. (ji. vedtægterne) og måtte idømmes en sanktion.
Bestyrelsen ville fremadrettet have tii opgave at definere bestemmelser for god opforsel jf. vedtgternes § 6.
 
Generaiforsamiingen godkendte de fremkomne forsiag med ændring at det nævnte.
 
7) VaIg af formand — vælges for 2 ár.
 
• Frank Davidsen — ønsker genvalg
 
Generalforsamlingen valgte Frank som formand de næste 2 år.
 
8) VaIg at kasserer — væIges for 2 ár.
 
• Lise Riisager — ej på vaig
 
9) VaIg at øvrige bestyrelsesmedlemmer — væIges for 2 ãr.
 
• Næstformand Jan Esbech — ønsker genvaig
• Sekretær Bettina Bay — modtager ikke genvaig. Bestyrelsen foreslãr valg at Kristina Isaksen-Mikkelsen.
• Bestyrelsesmedlem Henriette Remod — villig til genvaig.
• Bestyrelsesmedlem Kim Olsen — ej pa valg
• Bestyrelsesmedlem Lars Olsen — modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslár posten nedlagt.
 
Jan Esbech og Henriette Remod blev genvalgt, og Kristina lsaksen blev valgt til nyt medlem at bestyrelsen.
 
10) VaIg at 2 suppleanter til bestyrelsen — vælges for 1 ãr.
 
• Suppleant Tommy Hamann — modtager ikke genvaig. Bestyrelsen foreslår nyvalg af Trine Enemark Christiansen
• Suppleant — pt. ledig. Bestyrelsen foreslár posten nedlagt.
 
Trine Enemark Christiansen blev valgt som fly suppleant til bestyrelsen.
 
11) VaIg at 2 revisorer — væIges for 1 ár.
 
• Lene Neis — ønsker genvalg
• Ledig til besætteIse — Bestyrelsen foreslår valg af Mikkel Hessner.
 
Lene Neis og Mikkel Hessner blev valgt som revisorer.
 
12) Eventuelt.
 
Frank orienterede om, at der har været en afstemning pa facebook-gruppen omhandlende nyt klub-logo. Xenia Michaelsen vil gerne hjælpe med at designe logoet men skal have noget hjæIp tra et udvalg, som kan hjælpe Xenia med input.
 
EM-turen står for døren, der er 3 ledige pladser i bussen. Hvem vil med?
 
Skatingschool starter op som nyt koncept i kiubberne. Det har tidligere været en del af kravene på landsholdet. Ideen omkring det, er at styrke nye trænere og dommere. Skatingschool starter op med seminar for trænere efter DM i maj. Der bliver ligeledes en event i august 2015.
 
Bestyrelsen overvejer at etablere et foræIdreteam omkring Skøjteskolen til at varetage tilgang af nye løbere pa skøjteskolen, ligesom det overvejes at indføre faste opstartsdage og ikke som nu løbende tilgang.
 
Britt takkede for god to og orden, og generalforsamlingen blev herefter afsluttet.
 
 

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804