Om FRISK / Vedtægter / Gamle referater / Referat 2014

Referat 2014

 

Referat af generalforsamling 20. Marts 2014.

 

Generalforsamlingen var indkaldt for sent, men der var ingen indsigelser til dette, hvorfor generalforsamlingen blev fortsat. 

 

Ad. 1 Valg af dirigent og referent

 

Dirigent: Britt Blichfeld Davidsen

 

Referent: Henriette Remod 

 

Ad. 2 Valg af stemmetæller

 

Britt Blichfeld Davidsen

 

Der var 22 stemmeberettigede inkl. fuldmagter tilstede. 

 

Ad. 3 Bestyrelsens beretning

 

Henriette Von Pein fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen.

 

Se beretningen på www.frisk.dk

 

Kommentarer til beretningen:

 

Katja Michaelsens far roser engagement i klubben men synes det er synd at der er så få klubber i Danmark, . men tænker på hvad man kan gøre for at få flere klubber i Danmark og dermed mere konkurrence. Henriette Von Pein fortæller om Komiteens arbejde for at få nye klubber samt om breddekonsulentens arbejde. Freja Fabricius foreslog, at vi kommer mere ud og viser sporten frem, i stedet for at ”lokke” andre i hallen.

 

Katja Michaelsens far havde yderligere en kommentar til forældremødet, som blev afholdt i Åbjerghallen. Han nævnte at mødet var informativt og gav en god forståelse for sporten. Dog synes han at referatet var ”chokerende”, da der var aftalt at der skulle være ”bodyguards” i hallen til at passe på trænerne. Henriette Von Pein forklarede, at de udvalgte forældre er udpeget for at være der, hvis der skulle ske uheld med løbere mv. Lars bakker i øvrigt op, om at der skal være ro omkring træningen og den beslutning der blev truffet omkring ”ro i hallen”/”forældrefri zone”.

 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 4 Forelæggelse af revideret regnskab

 

Lise Riisager fremlagde regnskabet. Klubbens egenkapital er pr. 31. December 2013 nedbragt til kr. 0. Dette er bestyrelsen klar over.

 

Træneromkostningerne er steget væsentligt i forhold til tidligere år idet træneruddannelse mv. er blevet prioriteret højt. Samtidig er der indkøbt et nyt parti lejeskøjter hjem til en favorabel pris.

 

Indtægterne er faldet, idet der blandt andet er faldende sponsorindtægter.

 

Der er dog sikret at der er likvider til træneromkostninger, forsikringer mv.

 

Vi er i året overgået til at bruge Klubmodul som økonomisystem, hvorfor posterne i regnskabet ikke all er placeret 100 % korrekt Resultatet er dog men der kan være forskydninger mellem posterne.

 

Der har været indtægter fra blandt andet Sillebroen samt Haldor Topsøe i forbindelse med diverse arrangementer.

 

Kommentarer til regnskabet:

 

Der blev forespurgt til flere betalingsmuligheder fx anvendelsen af Mastercard, når der skal betales. Klubmodul har lovet 1. juni 2014, som datoen for flere betalingsmuligheder.

 

Kristina Isaksen, som er klubbens nye sponsoransvarlig, spurgte til arrangementerne i Sillebroen, og om hvad er dette? Der blev forklaret at løberne kommer ned og hjælper til en masse events og dette gøres på rulleskøjter. Berit foreslår at pigerne ikke får et gavekort til Sillebroen som løn, men at pengene går til klubben. Henriette sagde, at det er svært at stoppe idet er blevet fast procedure. Generalforsamlingen syntes at alle pengene fremover skal gå til klubkassen.

 

Freja foreslog, at man måske kan hjælpe eller underholde til større virksomheders sommerfest,ligesom juletræsfesten for Haldor Topsøe.

 

Thomas Runge spurgte til om bestyrelsen er tilfredse med resultatet (underskud på 41.000 kr.). Bestyrelsen svarede, at det naturligvis ikke er tilfredsstillende, og derfor stiller bestyrelsen også forslag til kontingentforhøjelse, og håber på at intensiveringen fra Kristinas side kan få flere sponsorater til klubben. Baggrunden for underskuddet er bl.a. at medlemstilgangen har betydet et større forbrug af trænere på holdene; kompetenceudvikling af trænerne for dagligdagen og at sikre deres indsats i fremtiden. Økonomien vil blive fulgt helt tæt af bestyrelsen i det kommende år.

 

Britt Blichfeld Davidsen bad bestyrelsen om at fastsætte klare retningslinier for, hvad der gives til bestyrelsesmedlemmer og andre bidragsydere i klubben, så dette ikke kommer til at stå som enkeltbeslutninger. Endvidere blev der bedt om større åbenhed om beslutninger f.eks. ved offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder mv.

 

Lise fortalte at det nye Klubmodul har en budgetopfølgningsfunktion, som vil blive brugt fremover.

 

Katja Michaelsens far foreslog, om en indtægtsmulighed kunne være for at få nogle eksterne ind og underholde til stævner, og ad den vej trække flere til stævnerne. Det blev dog påpeget at der ofte er meget tætpakkede programmer til stævnerne, og at det formentlig også vil kræve at der kommer entre til stævnerne for at give den ønskede indtægt.

 

Karina Schou foreslog at vi reklamerer lidt mere, når vi holder stævner fx med plakater, som Smørum har gjort til de sidste stævner.

 

Kristina Isaksen fortalte at mange firmaer gerne vil sponsorere ”ting” i stedet for likvider – ikke mindst pga. skattereglerne. Kristina har en dialog med Coca Cola, deres midler for 2014 er brugt så 2015 skal ansøges snart. Hun kunne endvidere fortælle at salg af ”Lillebrorlodder” kan give en god indtægt, så dette kunne også være en mulighed.

 

Kim foreslog, at der kan holdes ”banko”-arrangementer eller lignende former for arrangementer, hvor der skal laves kaffe/kage og underholdning, som kan bidrage til den slunkne foreningskasser

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Ad. 5 Fastsættelse af kontingent

 

Tommy fremlagde bestyrelsens forslag til kontingentændring (fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen).

 

Grundkontingentet hæves med kr. 100 og der indføres show/formationskontingent.

 

Freja spurgte til de løbere, som kun løber show, hvad skal de betale? Basiskontingent + showkontingent.

 

Begrundelsen for forslaget omkring haltid kontra antallet af trænere på holdene samt ønsket om at kontingentsammensætningen er nemt at administrere, blev drøftet.

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad. 6 Behandling af indkomne forslag

 

Morten Haugaard havde stillet forslag om kontingentforhøjelse til hold 3 og hold 4 på baggrund af mere haltid, som dog jf. bestyrelsens forklaring modsvares af færre trænere.

 

1 stemte for og 17 i mod. Forslaget blev dermed nedstemt. 

 

Ad. 7 Valg af formand

 

Henriette Von Pein er ikke på valg 

 

Ad. 8 Valg af kasserer

 

Lise Riisager – ønsker genvalg.

 

Genvalg modtaget af en enig generalforsamling 

 

Ad. 9 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

Ann Fabricius - ønsker genvalg

 

Henriette Remod – ej på valg

 

Thomas Schou – ønsker ikke genvalg

 

Bettina Bay – ej på valg

 

Jan Esbech – ej på valg

 

Trine Christiansen og Kim List Olsen ønsker at stille op til bestyrelsen.

 

Ann Fabricius – 15 stemmer

 

Trine Christiansen (mor til Asta og Sarah) - 11 stemmer

 

Kim List Olsen (far til Aya List Olsen fra skøjteskole 2) – 17 stemmer

 

Ann fortsætter dermed i bestyrelsen og Kim er nyt medlem.

 

Ad. 10 Valg af 2 suppleanter

 

Tommy Hamann – ønsker genvalg

 

Lars Olsen – ønsker genvalg

 

Genvalg modtaget af en enig generalforsamling.

 

Ad. 11 Valg af 2 revisorer

 

Bestyrelsens forslag:

 

Lise Runge

 

Lene Neis

 

Genvalg modtaget af en enig generalforsamling.

 

Ad. 12 Eventuelt

 

Thomas Runge spurgte til muligheden for at suppleanter vælges for en 2 årig periode og forskudt af hinanden. Dette kræver dog en vedtægtsændring, hvilket Generalforsamlingen bad Bestyrelsen arbejde videre med.

 

Berit Krügel fremsatte ønske om at kalender på hjemmeside og facebook stemmer overens, så der ikke opstår misforståelser, og det ønskes at forældre inkluderes i facebook-beskederne, så der ikke tabes vigtig information. Det blev fastslået at ALLE træningsændringer og beskeder skal fremgå af hjemmesiden via Benedikte senest en uge inden, og kun helt særlige ”sidste-minuts-ændringer” kan kommunikeres ad andre kanaler.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og det flotte fremmøde :-)

 

 

Godkendt årsregnskab: klik her


              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804