Om FRISK / Vedtægter / Gamle referater / Referat 2013

Referat 2013

Referat fra FRISK generalforsamling 2013

Afholdt d. 18. marts 2013 kl. 1900 i Langes Magasin

 

Der var 14 medlemmer fysisk repræsenteret, og 1 medlem var repræsenteret ved fuldmagt.

 

Dagsorden:

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent samt referent.

Formanden bød velkommen og foreslog Britt B. Davidsen som dirigent og Frank Davidsen til referent. Begge valgt.

Britt konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via nyhedsmail 18/2 2013.

 

Ad pkt. 2 – Valg af stemmetællere.

Morten Haugaard Nielsen blev valgt.

 

Ad pkt. 3 – Formandens beretning.

Formanden læste beretningen op. Beretningen er udsendt på nyhedsmail d. 17/3 og kan findes på hjemmesiden under nyhedsbrev, arkiv.

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 

Ad pkt. 4 – Forelæggelse af revideret regnskab.

Britt konstaterede, at regnskabet var rettidigt udsendt på nyhedsmail d. 11/3 2013. Ingen bemærkninger hertil.

Lise gennemgik regnskabet punkt for punkt. FRISK har et overskud i 2012 i modsætning til 2011, hvilket er en positiv udvikling.

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentindtægterne skal afspejle udgifter til trænerlønninger. Hertil kommer et ukendt tilskud fra kommunen, indtægter fra stævner og arrangementer, salg af julekalendere osv., hvorved budget og regnskab balancerer. Udgifterne går primært til nye dragter, indkøb af særligt udstyr, uddannelse osv.

Egenbetaling til stævner går normalt til DRsU eller den arrangerende klub, som naturligvis har udgifter til diplomer, medaljer, dommer- og beregnerassistance osv. Indtægterne bæres særligt af kiosksalg.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad pkt. 5 – Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog en generel kontingentstigning på 100,- kr. pr år, svarende til 50,- kr. pr ½ år, således at kontingentet fremover udgør:

• skøjteskole 650,- pr. ½ år

• solo + hold 1050,- pr. ½ år.

Eksempel: en løber på hold 1, et showhold samt Juniorformation betaler 1050,- kr. pr. ½ år.

Jan Esbech spurgte til trænerlønninger. Lise forklarede årsagen til de stigende trænerlønninger, som skyldes udfordringen i at fastholde de unge trænere i klubben i forhold til andre fritidsjobs.

 

Morten Haugaard udtrykte bekymring for løberne og trænerkompetencer i relation til skader.

Berit Krügel spurgte til, hvorvidt Morten Hansen (tidligere SRK) kunne anvendes til styrketræning. Formanden oplyste at Morten ikke er aktiv indenfor rullesporten mere.

Bettina havde talt med fysioterapeut Lene Sandal, som gerne ville hjælpe, inspirere og give vore trænere supervision i fh.t de skader der måtte være.

Formanden oplyste hertil, at DRsU er i gang med tiltag med en fysioterapeut, som påtænkes til gavn til alle klubber (trænere) i sporten.

Lars Olsen mente, at der bør være fokus på opvarmningen, evt. et opslag på hj.siden til forældrene, så løberne kommer tids nok til at varme op.

 

Dirigenten konkluderede, at der af hensyn til bestyrelsens udsendte forslag om kontingentstigning på 50,- kr. enten kunne besluttes, eller forkastes og dermed henlægges til en ekstraordinær generalforsamling.

Forsamlingen godkendte den af bestyrelsen forslåede kontingentstigning på 100,- pr. år.

 

 

Ad pkt. 6 – behandling af indkomne forslag.

Der var ikke kommet nogen forslag.

 

Ad pkt. 7 – Valg af formand.

Henriette von Pein blev enstemmigt genvalgt for 2 år.

 

Ad pkt. 8 – Valg af kasserer.

Lise Riisager var ikke på valg.

 

Ad pkt. 9 – Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Ann Fabricius (næstformand) var ikke på valg.

Henriette Remod (sekretær) blev genvalgt.

Bettina Bay og Jan Esbech blev valgt for 2 år

Thomas Schou blev valgt for 1 år som erstatning for Michael von Pein.

 

Ad pkt. 10 – Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Lars Olsen og Tommy Hamann blev valgt.

 

Ad pkt. 11 - Valg af 2 revisorer for 1 år.

Lise Runge og Lene Neiss blev valgt (Skriftligt tilsagn er givet til bestyrelsen ved mailkorrespondance).

 

Ad pkt. 12 – Eventuelt.

”Kom godt i gang efter sommerferien træningsseminar” afvikles igen i år i uge32 eller uge33. Sæt derfor kryds i kalenderen.

Berit Krügel spurgte til trænersituationen, når Michelle flytter. Frank Davidsen oplyste, at vi satser på, at samtlige hold, herunder den store 4 gruppe, kører videre. Det kan være, at der skal blandes lidt rundt på soloholdene for at få det til at hænge sammen. Der er allerede en løsning i spil, men da der kan være andre muligheder, ligesom der er god tid til september, før Michelle slutter helt, træffer bestyrelsen en endelig beslutning inden sommerferien. Der sker derfor ingen ændringer op til sommerferien.

Thomas Schou spurgte til den hedengangne klubtur til IRMA CUP, som normalt blev afviklet hvert andet år i efterårsferien. Klubben som afholdt IRMA CUP, er lukket. Bestyrelsen kigger på nye muligheder, da det er en vigtig aktivitet for klubben. ”Stævnet” er dog endnu ikke fundet, og alle gode ideer til en ny klubtur i efterårsferien er velkomne!

Morten Haugaard spurgte til, hvad tekniktræning er. Formanden oplyste, at det er for udvalgte løbere, som er udset til at kunne træde ind på show og formationshold på sigt. Der mangler forklaring herom på klubbens hjemmeside, hvilket bestyrelsen vil sørge for.

Berit Krügel spurgte til fremtidsudsigterne for deltagelse i EM. Formanden oplyste, at der skal indkaldes til et forældremøde vedr. fremtidens mål på show- og formationsholdene. ”It´s not me”, ”den lille 4 gruppe” og ”Juniorformation” er foreløbig i spil til deltagelse i EM 2014.

Berit Krügel mente, at der bør være ens retningslinjer for boblere på holdene. Dette skal tillige være udmeldt til forældrene. Henriette Remod mente, at der er stor forskel på at være bobler/reserve i 4 gruppen og på formationsholdet. Frank Davidsen henledte opmærksomheden på, at bestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for boblere, som ligger på hjemmesiden. Lars Olsen mente, at det ikke skal være muligt at ”komme og gå”, som det passer løberen. Karina Schou mente, at der skal fokus på, at alle trækker lige meget, og at pigerne har det socialt godt. Generelt er opfordringen, at alle løbere passer deres træning på show- og formationsholdene, da alle løbere er afhængige af hver og en på et hold.

Dirigenten lukkede diskussionen og henviste til, at bestyrelsen måtte tage emnet op, evt. afholde forældremøder og informere om gældende retningslinjer, samt eventuelt vurdere om der er grundlag for at revidere gældende retningslinjer.

Morten Haugaard oplyste, at han på baggrund af egne erfaringer med sine børn igennem mange år i klubben manglede oplysninger til nye forældre, fx om hvornår man kan være med på et showhold. Emnet bør ligeledes tages op på et forældremøde.

 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 2030.

 

Frank Davidsen

referent

 

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804