Om FRISK / Vedtægter / Gamle referater / Referat 2012

Referat 2012

Generalforsamling 2012 i Rulleskøjteklubben FRISK.
 
Årets generalforsamling blev afholdt onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.30 i ”Multisalen”, Ådalens Skole, afd. Nord, 3600 Frederikssund.
 
1) Valg af dirigent og referent.
 
Britt Blichfeld Davidsen blev valgt som dirigent. Frank Davidsen blev valgt som referent.
 
23 løbere var repræsenteret. I alt var 27 personer mødt frem.
 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt 4 uger før. Regnskabet var ikke udsendt rettidigt. Det reviderede regnskab skal være medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingens afvikling, hvilket ikke var sket. Dirigenten forespurgte forsamlingen, der ikke havde nogen indvendinger mod dette. Generalforsam-lingen kunne således gennemføres.
 
2) Valg af stemmetællere.
 
Bettina Bay og Lisa Hildebrandt blev valgt.
 
3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2011 (findes som underbilag til referatet i menuen til venstre).
 
Den blev efterfølgende sendt til godkendelse blandt de fremmødte og blev godkendt uden bemærkninger.
 
4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse.
 
Lise Riisager fremlagde det reviderede regnskab for 2011. Regnskabet er endvidere stikprøverevideret og godkendt af Frederikssund Kommune.
 
Leif Løvgren spurgte til betalingsprocedurerne. Lise oplyste hertil, at Henriette Remod og Frank Davidsen havde vikarieret for Lise i den periode, hvor Steffen Thomsen havde været syg. Frank redegjorde i den forbindelse for, at bestyrelsen arbejder på en ny og forenklet tilmeldingsprocedure til stævner mv. Den er netop prøvet af i forbindelse med SRK CUP og synes lovende. Proceduren medfører, at bestyrelsen fremsender en opkrævning til løberne for deltagelse i stævner, når klubbens tilmelding til et stævne er foretaget. Det giver større overblik – både for forældre og bestyrelse.
 
Thomas Runge ønskede et budget samt regnskab for de forgangne år forelagt til vurdering og sammenligning. Bestyrelsen har et budget, men har aldrig tidligere forelagt det generalforsamlingen. Bestyrelsen vil tage ønsket om budget og regnskab for det forudgående år til efterretning til næste års generalforsamling.
 
Udgangspunktet for FRISK´s økonomi er en grundbeholdning på mindst 25.000,- kr. Desuden arbejder bestyrelsen på at skaffe sponsorer til nye initiativer.
 
Regnskabet blev godkendt.
 
5) Fastsættelse af kontingent.
 
Kontingentet blev foreslået uændret til 600,- kr. for skøjteskole, samt 1000,- kr. ved deltagelse på flere hold pr. ½ år. Kontingentforslaget blev vedtaget.
 
Der blev spurgt til, om kontingentet passer til udgifterne. Formanden oplyste, at økonomien hænger sammen i forhold til udgifterne. Men bestyrelsen overvejer at indføre leje for ”holddragter”, hvis klubbens store investeringer fortsætter. Endvidere er der nu fuld selvfinansiering af rejser, hvor der tidligere blevet givet et klubtilskud.
 
6) Behandling af indkomne forslag.
 
Ingen forslag var indsendt til behandling på generalforsamlingen.
 
7) Valg af formand.
 
Henriette von Pein - ej på valg i 2012.
 
8) Valg af kasserer.
 
Lise Riisager – genvalgt for 2 år.
 
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 
Næstformand Ann Fabricius – genvalgt for 2 år.
Sekretær Frank Davidsen – valgt for 1 år som afløser for Steffen Thomsen. 
Bestyrelsesmedlem Michael von Pein – genvalgt for 2 år. 
Bestyrelsesmedlem Tommy Hamann - ej på valg i 2012. 
Bestyrelsesmedlem Henriette Remod - ej på valg i 2012.
 
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 
Suppleant Bettina Bay – genvalgt for 1 år. 
Suppleant - Bestyrelsen foreslog nyvalg af Jack Krügel – valgt for 1 år.
 
11) Valg af 2 revisorer.
 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Bjarne Hansen – valgt for 1 år. 
Bestyrelsen foreslog genvalg af Lise Runge – valgt for 1 år.
 
12) Eventuelt.
 
Bjarne Sandal forespurgte til EM 2013 i Danmark. FRISK har indledningsvis meldt fra, særligt pga. tilbagemeldingerne fra forældregruppen. DRsU har dog påtaget sig opgaven. Bestyrelsen vil ikke engagere klubben i noget, som vi ikke har opbakning til, men vi forventer, at vi bliver bedt om at løse visse opgaver under EM 2013, som samtidig vil kunne indbringe fornyet økonomi i klubben.
 
I forlængelse af generalforsamlingen holdt sportscoach Eva Killerich Bjørnskov et indlæg om forældrerollen i forhold til det sportsudøvende barn.
 
 
Britt Blichfeld Davidsen Dirigent /  Frank Davidsen Referent

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804