Om FRISK / Vedtægter / Gamle referater / Referat 2011

Referat 2011

Referat fra generalforsamling i Rulleskøjteklubben FRISK,

afholdt onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00

i Langes Magasin, Frederikssund.

1) Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslog Morten Haugaard som dirigent. Morten blev valgt som dirigent.

Og Frank Davidsen blev valgt som referent.

Morten Haugaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

2) Valg af stemmetællere.

Ingen valgt, medmindre det blev nødvendigt.

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

Formanden havde inden generalforsamlingen udsendt beretning for 2010 til klubbens medlemmer.

Ingen bemærkninger til beretningen, hvorefter den blev enstemmigt vedtaget.

4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse.

Kassereren havde inden generalforsamlingen udsendt regnskabet for 2010 til klubbens medlemmer.

Lise redegjorde endvidere for, at tilskudsordningen fra kommunen er ændret. Nu bliver der tildeling efter sidste års regnskab, og der kan ikke gives tilskud til f.eks. nye skøjter (udstyr) som tidligere. Endvidere kendte klubben ikke tilskuddet ikke før sent på året, og det er sat væsentligt ned i forhold til tidligere.

Der blev forespurgt til dækning af underskuddet, hvilket dækkes af klubbens egenbetaling. Bestyrelsen har fastsat et minimumsbeløb for egenkapitalen.

Det er ikke længere muligt at erhverve sponsorer som hidtil, hvilket også har betydning for klubbens indtægter. Ligeledes er tilskuerantallet faldet betydeligt de seneste år til stævner, hvor der tjenes penge på salg af mad mv.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5) Fastsættelse af kontingent.

Fra bestyrelsen var der forslag om nye kontingentsatser.

Forslaget indebærer - alle priser er pr. ½ år:

Skøjteskole kr. 600,-

Øvrige hold, shows, formation osv. kr. 1000,-

For alle, der ikke kun løber ”kun skøjteskole”, er der mange flere tilbud, f.eks. shows, end hidtil, hvilket begrunder den højere pris. Ligeledes satser klubben på flere ung-trænere i fremtiden, som skal have en belønning for indsatsen.

Forslaget er mere overskueligt for både kassereren samt forældrene. Såfremt man rykker op i en kontingentperiode, bliver man først afkrævet ved næste ½ års indbetaling og gældende fremadrettet.

Morten forespurgte til økonomien. Lise oplyste, at det er svært at forudse, da mange nye løbere stopper igen efter en periode. Kontingentforhøjelserne medfører en lille økonomisk gevinst. Trænerudgifterne forventes i øvrigt at falde ca. 20.000,- kr. Tilskud til f.eks. klubdragten bortfalder.

Det overvejes at forhøje skøjtelejen i 2012.

De nye kontingentsatser blev enstemmigt vedtaget.

6) Behandling af indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

7) Valg af formand. (Henriette von Pein ønsker genvalg)

Henriette blev genvalgt uden modkandidater.

8) Valg af kasserer. (Lise Riisager – ej på valg)

9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Næstformand Ann Fabricius. (ej på valg)

Bestyrelsesmedlem Michael von Pein. (ej på valg)

Bestyrelsesmedlem Steffen Thomsen. (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Tommy Hamann. (villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Henriette Remod.(villig til genvalg)

Steffen Thomsen, Tommy Hamann og Henriette Remod blev alle genvalgt.

10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Frank Davidsen blev genvalgt som suppleant og Bettina Bay blev ligeledes valgt som suppleant.

11) Valg af 2 revisorer.

Bjarne Hansen blev genvalgt som revisor, ligesom Lise Runge blev valgt som ny revisor.

12) Eventuelt.

Der blev forespurgt til sponsorstøtte. Der er pt. 8 sponsorer.

Der blev forespurgt til nyt formationshold. Formanden oplyste, at Natascha Ravn er ansat som ny landstræner for formation. Det undersøges pt. i Kunstkomiteen, hvorvidt der kan samles et hold på min. 20 løbere. Der må ikke stilles internationalt med løbere under 12 år. Vi afventer spændt klubbernes bidrag til det nye landshold og håber, at nogle af vores gode formationsløbere også kan indgå.

Det er fortsat meningen, at vi vil træne formation i perioder, hvor der ikke er landsholdstræning, ligesom der er fuld fart på miniformationsholdet.

Der blev forespurgt til ”boblere”, som evt. kunne indgå på formationsholdet. Formanden oplyste hertil, at boblerne allerede er i brug i de 15 løbere, som udgør det eksisterende FRISK formationshold. Der blev endvidere forespurgt om grunden til, at flere af de ældre løbere holder op, når de er blevet rigtig gode. Hertil svarede formanden, at pigerne i teenagealderen ofte begynder at have fritidsjob 8 til 16 timer om ugen, og dertil kommer flere lektier, kærester, fester og osv. Derfor bliver sporten desværre ofte fravalgt.

Der blev forespurgt til løberkonti. Lise oplyste, at de tidligere har været brugt til, at løberne kunne tjene penge til rejser og udstyr ved at uddele reklamer mv. Løberkonti er ikke aktive pt., men der er stadig penge på enkelte konti. Det forventes, at løberkontoordningen dør ud.

Sidst vi så Kirsten i klubben var til juleshowet, og mange af pigerne mangler at sige farvel til Kirsten. Vi prøver at arrangere en dag og håber det lykkes. Bettina Bay foreslog, at bestyrelsen kunne købe et stort kort til Kirsten, hvor pigerne kunne skrive en hilsen til Kirsten.

Der rettes en stor tak til de unge trænere, som nu står for træningen.

Frank Davidsen

suppleant.

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804