Om FRISK / Vedtægter / Gamle referater / Referat 2009

Referat 2009

Referat fra generalforsamling i Rulleskøjteklubben FRISK,

afholdt torsdag den 19. marts 2009 kl. 19.00

i Multisalen, Åbjergskolen, Frederikssund.

 

 

 

1) Valg af dirigent og referent.

 

Bestyrelsen foreslog Morten Haugaard som dirigent. Morten blev valgt som dirigent.

Bestyrelsen foreslog Steffen Thomsen som referent. Steffen blev valgt som dirigent.

 

2) Valg af stemmetællere.

 

Til stemmetællere blev valgt Katrine von Pein og Malene Nørgaard Nielsen.

 

3) Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

 

Formanden havde inden generalforsamlingen udsendt beretning for 2008 til klubbens medlemmer. Der var ingen kommentarer til beretningen, der blev godkendt.

 

4) Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse.

 

Kassereren havde inden generalforsamlingen udsendt regnskabet for 2008 til klubbens medlemmer. Der var ingen kommentarer til regnskabet, der blev godkendt.

 

5) Fastsættelse af kontingent.

 

Fra bestyrelsen var der forslag om nye kontingentsatser.

 

Lise Riisager oplyste, at afholdelsen af EM i show og formation i 2005 gav FRISK et stort overskud. Den siddende bestyrelse i 2005 valgte at bruge en del af overskuddet til at holde kontingentet i et lavt niveau, så det kunne komme alle medlemmerne til gode. Der har derfor ikke været kontingentstigning siden 2005.

 

Revisor har efter gennemgang af regnskab 2008 oplyst, at det er uheldigt med underskud 3 år i træk – og underskuddet er større, når det sættes i forhold til klubbens indtægter, idet der så bliver tæret godt af egenkapitalen hvert år. Revisor har endvidere påpeget, at kontingentet er meget billigt i FRISK i forhold til andre sportsgrene.

 

Bestyrelsen er helt enig om, at der skal kontingentforhøjelse til, som træder i kraft 2. halvår 2009.

 

 

Bestyrelsen er enig i, at en kontingentforhøjelse skal være differentieret således, at de mest aktive løbere på international solo hold og de internationale EM formationshold, som modtager mest tilskud til rejser, EM dragter (koster kr. 800 til kr. 1.000 hvert andet år), trænerbistand udefra (Ivan Kralik kr. 6.000 til kr. 8.000 årligt), størst tilskud fra sponsorer, også skal betale mere kontingent end en nybegynder.

 

Bestyrelsens forslag til nye kontingenter i FRISK var som følger:

 

Alle priser er pr. ½ år:

 

Basiskontingent pr. løber pr ½ år: kr. 500

Alle betaler basiskontingent.

 

Tillæg pr. ½ år pr. løber:

 

·         Solo national:             kr.   50

·         Solo international:     kr. 200

·         EM formation:             kr. 200

 

Skøjteskole og Team Talent betaler kun basiskontingent.

 

Løber man både på junior og senior EM formation betales kun tillæg for det ene hold.

 

Kontingent kan dog højst udgøre kr. 800 pr. halvår.

 

Der var flere indlæg fra forsamlingen. Bl. a blev det nævnt, at FRISK muligt kunne komme til at miste nogle løbere, som lige er flyttet hjemmefra og har en stram økonomi. Bestyrelsen har taget højde herfor, og der vil i disse tilfælde efter aftale med kassereren blive mulighed for at indbetale kontingent ¼ årligt eller lave en anden betalings mulighed.

 

Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. Der var en tilstedeværende, som var imod forslaget.

 

6) Behandling af indkomne forslag.

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

7) Valg af formand. (Henriette von Pein er villig til genvalg)

 

Henriette von Pein blev genvalgt til formand.

 

8) Valg af kasserer. (Lise Riisager er ikke på valg)

 

9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

Næstformand Ann Fabricius. (er ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem Michael von Pein. (er ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem Steffen Thomsen. (er villig til genvalg)

Bestyrelsesmedlem Tommy Hamann. (er ikke på valg)

Bestyrelsesmedlem Morten Haugaard.(er villig til genvalg)

 

Henriette Remod og Jytte Lindgren oplyste, at de ligeledes var villige til at lade sig stille op til bestyrelsen.

 

Der blev foretaget skriftlig afstemning, og resultatet blev:

 

Steffen Thomsen fik 31 stemmer

 

Henriette Remod fik 14 stemmer

 

Morten Haugaard fik 12 stemmer

 

Jytte Lindgren fik 5 stemmer

 

Henriette Remod blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem, og Steffen Thomsen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

                            

10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

Eva Nielsen og Frank Davidsen blev valgt som suppleanter

 

11) Valg af 2 revisorer.

 

Bjarne Hansen og Malene Nørgaard blev genvalgt som revisorer.

 

12) Eventuelt.

 

Fra Annette Kristensen var der ros til bestyrelsen for deres arbejde.

 

 

 

 

Steffen Thomsen, sekretær.

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804