Om FRISK / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Frederikssund Rulleskøjteklub - FRISK
 
§ 1
Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Rulleskøjteklubben FRISK Frederikssund, og klubben er stiftet i 1980. Den har hjemsted i Frederikssund kommune Klubbens hjemsted er formandens adresse.
Klubben er tilsluttet Rullesport Danmark under Danmarks Idrætsforbund og er underlagt disses love og bestemmelser.
Klubben er registreret som ”ikke-erhvervsdrivende forening” i Erhvervsstyrelsen.
 
 
§ 2
Formål.
Klubbens formål er at fremme interessen for kunstrulleskøjteløb ved at afholde træning, stævner, mesterskaber, opvisninger m.m. for klubbens medlemmer, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til denne idræt.
Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes og de pårørendes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.
 
§ 3
Medlemskab.
Som aktivt medlem kan optages enhver, medmindre dennes forhold til andre idrætsforeninger eller anden motiveret begrundelse er en hindring for optagelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde klubbens vedtægter og leve op til klubbens formålsbestemmelse.
Klubbens nuværende æresmedlemmer anses som livsvarigt medlemskab og er kontingentfrit. Æresmedlemmer har fri adgang til alle aktiviteter, herunder generalforsamlingen, som klubben er ansvarlig for. Der optages ikke flere æresmedlemmer i klubregi.
 
§ 4
Ind- og udmeldelse
Ind- og udmeldelse i klubben foregår i henhold til proceduren som fremgår af klubbens hjemmeside
 
§ 5
Kontingent.
Fastlæggelse af medlemskontingent vedtages på generalforsamlingen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen vedtager retningslinjer og priser for udlejning af udstyr og dragter.
 
§ 6
Ordensreglement.
Ethvert medlem er forpligtet til at efterkomme de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser, såvel i klubfaciliteter, som til stævner.
Det er medlemmernes pligt under træning, stævner og andre aktiviteter indenfor klubben at udvise en sømmelig optræden. Enhver optræden og indtægt ved rulleskøjteløb under klubbens navn må ikke finde sted uden bestyrelsen godkendelse.
 
§ 7
Udelukkelse og eksklusion.
Et medlem, der overtræder foreningens vedtægter eller modarbejder foreningens formål, kan af bestyrelsen idømmes karantæne eller indstilles til eksklusion efter høring af parterne. Er et medlem idømt karantæne fra foreningen, har vedkommende ret til at fordre sagen forelagt på generalforsamlingen gennem et stemmeberettiget medlem.
Er et medlem indstillet til eksklusion af foreningen, skal bestyrelsen forelægge sagen på førstkommende generalforsamling, eller såfremt tidsmæssige hensyn taler herfor, på en ekstraordinær generalforsamling, medmindre at den ekskluderede frasiger sig retten hertil, eller at andre personrelaterede hensyn taler herfor.
I sager om idømmelse af karantæne eller indstilling til eksklusion har den pågældende lov til at give møde på generalforsamlingen for at tale sin sag. I sager, som afgøres udenom generalforsamlingen, anses bestyrelsen som foreningens højeste myndighed.
 
§ 8
Ordinær generalforsamling.
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden den 1. april.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel, og sker ved udsendelse af eMail til medlemmerne. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Pårørende til klubbens medlemmer under 18 år kan stemme på deres vegne. Valgbare til bestyrelsen, som suppleant, eller revisor er medlemmer, der er fyldt 18 år, eller pårørende til medlemmer, som er under 18 år, dog tidligst efter 2 måneders medlemskab. På lignede måde er pårørende til tidligere medlemmer valgbare, når de udviser interesse heri, og ikke andre forhold taler i mod. Et bestyrelsesmedlem, suppleant eller revisor må ikke samtidig være medlem af en anden rulleskøjteklubs bestyrelse. Ethvert medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt. Fuldmagter og fremmødte med stemmeret skal opgives inden generalforsamlingens start. Enhver der ikke er til stede ved generalforsamlingen, kan ikke vælges til tillidshverv indenfor klubben, medmindre skriftligt tilsagn foreligger fra den pågældende.
 
§ 9
Til bestyrelsen vælges
 • 1 formand i ulige år
 • 1 kasserer i lige år
 • 4 bestyrelsesmedlemmer fordelt med 2 i lige år og 2 i ulige år
Udenfor bestyrelsen vælges:
 • 2 suppleanter vælges for 1 år
 • 2 revisorer vælges for 1 år
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.
 
§ 10
Dagsorden.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
 
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af revideret regnskab og status for det forløbne år til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af kasserer
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
 11. Valg af 2 revisorer
 12. Eventuelt
§ 11
Generalforsamlingens ledelse.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.
Alle afgørelser, herunder også vedtægtsændringer, træffes ved simpelt stemmeflertal. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende.
Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger.
Referatet godkendes og underskrives af dirigenten og referenten.
Referatet skal offentliggøres inden 30 dage.
 
§ 12
Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 % af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel og underlægges de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
For så vidt angår krav til mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.
 
§ 13
Bestyrelsen.
Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Over bestyrelsens forhandlinger føres et beslutningsreferat. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægten.
 
§ 14
Trænerkontrakter.
Bestyrelsen udfærdiger trænerkontrakter med klubbens trænere. Disse kontrakter skal indeholde de økonomiske og administrative forhold, som klubben tilbyder og ønsker fra de ansatte trænere.
 
§ 15
Regnskab.
Klubbens regnskabsår er kalenderåret.
Bestyrelsen skal afgive årsrapport for det foregående år til revisorerne. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning og underskrift.
Årsrapport udsendes til klubbens medlemmer sammen med eventuelle forslag til den ordinære generalforsamling.
 
§ 16
Revision.
På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen 2 revisorer. Revisorerne skal inden den årlige generalforsamling gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning.
Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
§ 17
Tegning og hæftelse.
Klubben tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.
Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler klubben.
 
§ 18
Opløsning.
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
I tilfælde af klubbens ophør træffes der på den ekstraordinære generalforsamling beslutning om afvikling af klubbens midler og ejendele. Overskydende midler skal gå til alment og velgørende formål til en eller flere foreninger under Idrætsrådet i Frederikssund Kommune. 
 
Vedtægter trådt i kraft den 7. januar 1980 som vedtaget på stiftende generalforsamling.
 
Vedtægterne revideret på følgende generalforsamlinger:
 
Den 19. januar 1981.
Den 31. januar 1985.
Den 19. marts 1991.
Den 8. april 1997.
Den 13.marts 2000.
Den 20. marts 2001.
Den 25. marts 2003.
Den 1. april 2006.
Den 24. marts 2015.
Den 8. marts 2016
Den 7. marts 2017
Den. 28. marts 2019

              FRISK er medlem af: 

Frederikssund rulleskøjteklub FRISK | Slåenbjerghuse 36 men vi ruller på Kornvænget 4, 3600 Frederikssund  | Tlf.: 22752804